აგური და დაბლოკვა

აგური და დაბლოკვა

ბალახის და ბლოკირების ბლოკები

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

დახრილი აგური

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

ქვაბი

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

მოსაპირკეთებელი აგური

111
222
333
444

დაბლოკვა

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8